نشریه پیام صادق

0
182

چکیده
تحلیل محتوا یکی از روش های مهم برای کشف جهت گیری ها متن و تعیین و تبیین مفاهیم به کار گرفته شده می باشد. در حقیقت، تحلیل محتوا نه تنها کمیت و کیفیت یک متن را بازگو می کند، بلکه مهمتر از آن جهت گیری نویسنده را نیز مشخص می کند.


در حقیقت، تحلیل محتوای متون مختلف، بیانگر نگاه ها و دیدگاه های حاکم بر یک ساختار اعم از دولتی، نیمه خصوصی و خصوصی است. به عبارت دیگر، هر دیدگاهی که در یک متن، اعم از متن نوشتاری، متن شنیداری، متن دیداری، متن تصویری، متن چند بُعدی در فضای مجازی در یک فضای عمومی مطرح می شود، بازتاب دهنده یک نگاه فراتر از فردی است و می تواند نوعی از «نگاه اجتماعی» حتی در سطح محدود، مطرح گردد.


تحلیل محتوای متون تولیدی روابط عمومی ها یکی از مهمترین اقداماتی است که می تواند در تبیین جهت گیری سازمان و تعیین مفاهیم مطرح شده توسط آن، سودمند باشد.


در این مقاله تلاش شده است که یکی از اقدامات و فعالیت های مهم دانشگاه امام صادق (علیه السلام) یعنی محتوای نشریه «پیام صادق» که 24 سال بطور مستمر از طرف روابط عمومی این دانشگاه منتشر می شود، مورد تحلیل قرار گیرد.


تحلیل محتوای این نشریه بیانگر این است که اخبار، گزارش ها، فعالیت ها، عکس ها و کلیه موارد مطرح شده در این نشریه، از یک سو از جامعیت خوبی نسبت به طرح مسائل دانشگاه مزبور داشته و از سوی دیگر از تعادل مطلوبی در پوشش همه بخش های آن برخوردار است.


مهمتر از آن جهت گیری اسلامی، علمی و حرفه ای این نشریه در طرح مسائل، دیدگاه ها، مفاهیم و رخدادها است. در این زمینه می توان گفت که این نشریه، می تواند الگویی برای شیوه طراحی مسائل مختلف دانشگاهی در یک نشریه جامع تلقی شود.


مفاهیم کلیدی:
دانشگاه امام صادق (ع)، ماهنامه پیام صادق، روابط عمومی، تحلیل محتوا، مطالعه موردی

دکتر #حسنبشیر استاد ارتباطات بین الملل #دانشگاهامامصادقعلیهالسلام/ در این پژوهش، 4 شماره از نشریه “#پیامصادق” برای سال 1397 که توسط روابط عمومی دانشگاه امام صادق (علیه السلام) منتشر شده اند، مورد تحلیل محتوا قرار گرفته اند.

لینک منبع : www.shara.ir

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید