کرونا و دردهای بی نام

0
234

با کرونا، یا بدون آن، چه فرقی می کند؟
سرزمین ماست، یا آنان، چه فرقی می کند؟
غم فراگیر است، دل ها در فراقی دردناک
درد دانایان و نادانان، چه فرقی می کند؟
عاشقی گر در وجود ما نهالی سبز شد
عشق ما در قم و یا تهران، چه فرقی می کند؟
دل اگر با دیگری پیوند نامعلوم داشت
منطق مردان و نامردان، چه فرقی می کند؟
گر کرونا روح ما را می جود در روز و شب
در تن فرهاد یا عدنان، چه فرقی می کند؟
گر مسلمانیم و درد هر کسی چون درد ماست
دردهای دین و درد نان، چه فرقی می کند؟
فقر گر خالی نموده جیب ها را بی دریغ
صاحب دکان و بی دکان، چه فرقی می کند؟
علم گر در اختیار عده ای مغرور شد
چشم را بستن و یا خواندن، چه فرقی می کند؟
حکمت و عشق و توانمندی اگر تسخیر شد
قدرت و بی قدرتی یکسان، چه فرقی می کند؟
در کرونا گر ندانستیم مفهوم جهان
فلسفه با درس بی عنوان، چه فرقی می کند؟
با چنین ویروس منحوسی سیاست گر نبود
حالت آرامش و بحران، چه فرقی می کند؟
بی هدف، بی فکر، بی برنامه گر کاری شود
راه توفیق و ره خسران، چه فرقی می کند؟
در دل مردم اگر تردید راهی باز کرد
چشم بر آینده یا پایان، چه فرقی می کند؟

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید